PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Młody Rolnik - Ułatwianie startu
Młody rolnik: Ułatwianie startu młodym rolnikom
Z dniem 3 marca 2008 roku oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczynają przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Wniosek może złożyć osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz., 1443 z późn. zm.)

W roku 2008, w okresie do dnia 30 czerwca, o przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc. Jeżeli warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich.

Wniosek należy sporządzić na formularzu, który w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych ARiMR oraz MRiRW (www.minrol.gov.pl), a w formie wydruku -w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Formularz zawiera wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku. Należy zwrócić uwagę, że plan rozwoju gospodarstwa powinien być załączony zarówno w formie wydruku jak i na nośniku elektronicznym (dyskietka 3,5’, płyta CD).

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Jeśli gospodarstwo leży na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w roku 2008, w okresie do dnia 30 czerwca, w tym samym dniu, rozpatruje się zgodnie z kolejnością odpowiadającą dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę. Decyzje w sprawie przyznania pomocy są wydawane w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym oddziale regionalnym ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia danego roku.
 
arimr.gov.pl 
 
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy