PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

Modernizacja gospodarstw rolnych
Modernizacja gospodarstw rolnych
Nazwa działania

Modernizacja gospodarstw rolnych

Kod działania

121.

Podstawa prawna

Art.  20  lit.  b)  ppkt  i)  i  art.  26  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1698/2005  z  dnia  20
września  2005  r.  w  sprawie  wsparcia  rozwoju  obszarów  wiejskich  przez  Europejski
Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (EFRROW)  (Dz.  Urz.  UE  L
277/1 z 21.10.2005 r.).

Art. 17 oraz pkt 5.3.1.2.1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
ustanawiającego    szczegółowe    zasady    stosowania    rozporządzenia    Rady    (WE)
nr 1698/2005  w  sprawie  wsparcia  rozwoju  obszarów  wiejskich  przez  Europejski
Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (EFRROW)  (Dz.  Urz.  UE  L
368/15 z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie

Gospodarstwa rolne w Rzeczypospolitej Polskiej są w trakcie dostosowywania się do
warunków  funkcjonowania  na  Jednolitym  Rynku  Unii  Europejskiej.  Konieczne  jest
wsparcie   finansowe   inwestycji   mających   na   celu   poprawę   konkurencyjności
gospodarstw  rolnych  poprzez  modernizację  technicznej  infrastruktury  produkcyjnej,
dostosowanie   profilu,   skali   i   jakości   produkcji   do   potrzeb   rynku,   poprawę
bezpieczeństwa    żywności,    poprawę    warunków    utrzymania    zwierząt,    ochrony
środowiska lub bezpieczeństwa pracy.

Cele działania

Działanie  ma  na  celu  wsparcie  modernizacji  gospodarstw  w  celu  zwiększenia  ich
efektywności    poprzez    lepsze    wykorzystanie    czynników    produkcji,    w    tym
wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie
działalności    rolniczej,    a    także    zharmonizowanie    warunków    produkcji    rolnej
z wymogami  dotyczącymi  ochrony  środowiska  naturalnego,  higieny  produkcji  oraz
warunków utrzymania zwierząt.

Zakres działania

Pomoc  jest  udzielana  na  inwestycje  dotyczące  modernizacji  lub  rozwoju  pierwotnej
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Operacje
mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych (w tym
produktów  rolnych  wykorzystywanych  do  produkcji  energii  odnawialnej),  a  także
przygotowania   do   sprzedaży   lub   sprzedaży   bezpośredniej   produktów   rolnych wytwarzanych   w   gospodarstwie.   W   zakres   operacji   mogą   wchodzić   inwestycje
związane  z  wytwarzaniem  i  wykorzystywaniem  energii  ze  źródeł  odnawialnych  na
potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.

Pomoc przyznaje się na inwestycje, które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której
brak  jest  rynku  zbytu.  W  przypadku  rozwoju  produkcji  mleka  w  gospodarstwie,
pomoc  możne  zostać  udzielona,  jeżeli  beneficjent  jest  w  posiadaniu  limitu  na
produkcję mleka, odpowiadającego produkcji mleka w tym gospodarstwie.

Pomoc   może   być   przyznana   na   inwestycje,   mające   na   celu   dostosowanie
gospodarstwa do standardów, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej:

1)  obowiązujących   -   pod   warunkiem,   że   inwestycję   podejmuje   beneficjent
działania   „Ułatwienie   startu   młodym   rolnikom"   zgodnie   z   biznesplanem,
a dostosowanie gospodarstwa rolnego nastąpi przed upływem 36 miesięcy od
dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego;

2)  nowowprowadzonych  -  pod  warunkiem,  że  dostosowanie  nastąpi  w terminie
nie   dłuższym   niż   36   miesięcy   od   dnia,   w który   dany   standard   stał   się
obowiązujący.

Opis   wymogów   i   celów   w   zakresie   zwiększenia   ogólnych   wyników
gospodarstw


Pomoc przyznaje się na inwestycję, która:

1)  przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa:

a)  wzrostu     wartości     dodanej     brutto     w     gospodarstwie     (GVA),
w szczególności   w   wyniku   racjonalizacji   technologii   produkcji   lub
wprowadzenia  innowacji,  zmiany  profilu  lub  skali  produkcji,  poprawy
jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, lub

b)  poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub

c)  poprawy  sytuacji  w  gospodarstwie  w  zakresie  warunków  utrzymania
zwierząt, lub

d)  poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa
produkcji, lub

e)  poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej,

2)  spełnia wymagania określone przepisami prawa;

3)  jest uzasadniona pod względem wysokości kosztów;

4)  nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej.

Gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, jest żywotne pod względem ekonomicznym (wielkość    ekonomiczna gospodarstwa wynosi conajmniej równowartość  4  ESU)  i  jest  prowadzone  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie kwalifikacje   zawodowe.   W   przypadku   osób   fizycznych   będących   beneficjentami działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 dopuszcza się przyznanie pomocy osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji zawodowych pod  warunkiem,  że  uzyska  ona  odpowiednie  wykształcenie  w  terminie  określonym
w związku  z  przyznaniem  pomocy  w ramach  działania  „Ułatwianie  startu  młodym rolnikom".

Gospodarstwa  rolne  przejmowane  przez  beneficjentów  działania  „Ułatwianie  startu młodym    rolnikom"    wymagają    znacznych    nakładów    inwestycyjnych,    w    tym związanych  z  podjęciem  produkcji  rolnej.  W  związku  z  powyższym  konieczne  jest
umożliwienie    beneficjentom    działania    „Ułatwianie    startu    młodym    rolnikom"
korzystania    z    innych    form    pomocy,    szczególnie    z    pomocy    na    inwestycje
w gospodarstwach   rolnych.   W   działaniu   „Modernizacja   gospodarstw   rolnych"
uzależnia    się    przyznanie    pomocy    od    posiadania    odpowiednich    kwalifikacji
zawodowych.  Biorąc  pod  uwagę  warunki  przyznawania  pomocy  w ramach  działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom", wprowadza się dla beneficjentów ww. działania
okres   przejściowy   na   uzupełnienie   wykształcenia.   Uzupełnienie   wykształcenia
powinno    nastąpić    w    terminie    wyznaczonym    dla    beneficjenta    w    związku
z przyznaniem premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Rodzaj inwestycji

W  ramach  działania  wspierane  są  inwestycje  materialne  i  niematerialne  służące
modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:

1.  inwestycje materialne:

a)  budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,

b)  zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,

c)  zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,

d)  zakup,   instalacja   lub   budowa   elementów   infrastruktury   technicznej
wpływających   bezpośrednio   na   warunki   prowadzenia   działalności
rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;

2.  inwestycje niematerialne:

a)  zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,

b)  usługi   związane   z   przygotowaniem   dokumentacji   technicznej   lub
ekonomicznej    dotyczącej    projektu    oraz    nadzorem    technicznym,
związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Na  poziomie  przepisów  krajowych  wprowadzone  będą  ograniczenia  co  do  zakresu
wspieranych   inwestycji   (kosztów   kwalifikowalnych)   uwzględniające   konieczność
eliminowania wzrostu produkcji w niektórych sektorach.

W Polsce  stan  wyposażenia  gospodarstw  w  sprzęt  służący  do  produkcji  rolnej  jest
niewystarczający,  zarówno  pod  względem  ilościowym  jak  i  jakościowym;  konieczna
jest modernizacja zaplecza technicznego gospodarstw. Ze względu na wysokie koszty
zakupu  środków  trwałych  i  relatywnie  niskie  dochody  uzyskiwane  z działalności
rolniczej w Polsce, dopuszcza się zakup sprzętu używanego, ale nie starszego niż 5-
letni.

Dopuszcza się również nabywanie maszyn lub urządzeń poprzez leasing.

Definicja beneficjenta

Osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  spółka  osobowa,  prowadząca  działalność  rolniczą
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Osoba fizyczna jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego.

W  pierwszym  okresie  wdrażania  Programu,  celem  ułatwienia  dostępu  do  środków
publicznych  podmiotom,  które  dotychczas  nie  otrzymały  wsparcia,  ogranicza  się
możliwość     korzystania     z     pomocy     beneficjentom     działania     „Inwestycje
w gospodarstwach  rolnych"  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006".
Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w przepisach krajowych.

Określenie      nowo      wprowadzonych      norm      wspólnotowych      (oraz
obowiązujących   norm   w   przypadku   młodych   rolników   otrzymujących
wsparcie na podjęcie działalności)

W ramach działania wspierane mogą być inwestycje dostosowujące gospodarstwo do
norm  wspólnotowych,  które  są  obowiązujące  krócej  niż  36  miesięcy.  Inwestycje  te
mogą  dotyczyć  dostosowania  do  standardów  wynikających  z wdrożenia  dyrektywy
91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez
azotany   pochodzenia   rolniczego   -   dostosowanie   gospodarstw   do   standardów
określonych w programach działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródeł   rolniczych   na   wyznaczonych   obszarach   szczególnie   narażonych   (OSN).
Programy działań dla poszczególnych OSN, obowiązujące na podstawie aktów prawa
miejscowego    (rozporządzenie    dyrektora    generalnego    regionalnego    zarządu
gospodarki  wodnej)  wydawane  były  od  roku  2004  i  obejmują  okresy  4  letnie.
W zakres  tych  Programów  wchodzą  m.in.  dostosowania  gospodarstw  dotyczące
sposobu   przechowywania   nawozów   naturalnych   i   pasz   objętościowych.   Pomoc
inwestycyjna  na  dostosowanie  w  ww.  zakresie  może  być  udzielana  o  ile  inwestycja
zostanie zrealizowana nie później niż w okresie 36 miesięcy od daty przewidzianej w
programie  działań  jako  termin  końcowy  dokonania  dostosowań  w  gospodarstwach
położonych na OSN.

W   przypadku   wejścia   w   życia   nowych   przepisów   wspólnotowych   dotyczących
gospodarstw   rolnych,   zakres   wsparcia   inwestycji   dostosowawczych   w ramach
Programu będą modyfikowane.

W  ramach  działania  wspierane  mogąc  być  inwestycje  dostosowujące  gospodarstwa
beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-
2013 do obowiązujących norm wspólnotowych w zakresie:

1.  higieny   produkcji   -   dyrektywa  92/46/EWG   z   dnia   16   czerwca   1992   r.
ustanawiająca  przepisy  zdrowotne  dla  produkcji  i  wprowadzania  do  obrotu
surowego mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka;

2.  warunków utrzymania zwierząt:

a)  dyrektywa 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt
hodowlanych,

b)  dyrektywa   99/74/WE   ustanawiająca   minimalne   normy   ochrony   kur
niosek,

c)  dyrektywa 91/629/EWG ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt,

d)  dyrektywa  97/2/WE  zmieniająca  dyrektywę  91/629/EWG  ustanawiającą
minimalne normy ochrony cieląt,

e)  decyzja    Komisji    97/182/WE    zmieniająca    Załącznik    do    dyrektywy
91/629/EWG ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt,

f)   dyrektywa 91/630/EWG określająca minimalne normy ochrony świń,

g)  dyrektywa      2001/88/WE      zmieniająca      dyrektywę      91/630/EWG
ustanawiającą minimalne normy ochrony świń,

h)  dyrektywa       2001/93/we       zmieniająca       dyrektywę       91/630/EWG
ustanawiającą minimalne standardy ochrony świń.

Pomoc  inwestycyjna  na  dostosowanie  w  ww.  zakresie,  zgodnie  z  rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1698/2005 będzie udzielana pod warunkiem, że dostosowanie nastąpi
nie  później  niż  w  okresie  36  miesięcy  od  daty  podjęcia  prowadzenia  gospodarstwa
rolnego.

Gospodarstwa  rolne  przejmowane  przez  beneficjentów  działania  „Ułatwianie  startu
młodym  rolnikom"  są  w  różnym  stopniu  dostosowane  do  obowiązujących  norm
wspólnotowych.   W   celu   ułatwienia   młodym   rolnikom   rozpoczęcia   prowadzenia
gospodarstwa, konieczne jest wsparcie inwestycji dostosowujących gospodarstwa do
obowiązujących  norm  wspólnotowych.  Inwestycje  te,  niezbędne  z  punktu  widzenia
bezpieczeństwa  żywności,  ochrony  środowiska  oraz  warunków  utrzymania  zwierząt,
są   obciążeniem   dla   nowo   powstałego   gospodarstwa,   gdyż   nie   przekładają   się
bezpośrednio na korzyści ekonomiczne.

Rodzaj wsparcia


Pomoc   ma   formę   refundacji   części   kosztów   kwalifikowalnych   operacji   (części
poniesionych kosztów realizacji inwestycji).

Maksymalna   wysokość   pomocy   udzielonej   jednemu   beneficjentowi   i   na   jedno
gospodarstwo  rolne  w  ramach  działania,  w  okresie  realizacji  PROW,  nie  może
przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma
charakter indykatywny.

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowalnych
będzie   wynosiła   powyżej   20   tys.   zł.   Ograniczenie   to   nie   dotyczy   operacji
obejmujących   wyłącznie   wyposażenie   gospodarstwa   rolnego   w   urządzenia   do
składowania  nawozów  naturalnych  lub  projektów  związanych  z  dostosowaniem  do
norm wspólnotowych.

Intensywność pomocy

Poziom pomocy wynosi maksymalnie:

40%   kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;

50%   kosztów  inwestycji  kwalifikującej  się  do  objęcia  pomocą,  realizowanej  przez
osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku
życia;

50%   kosztów  inwestycji  kwalifikującej  się  do  objęcia  pomocą,  realizowanej  na
obszarach    górskich,    innych    obszarach    o    niekorzystnych    warunkach
gospodarowania,   obszarach   rolnych   objętych   siecią   NATURA   2000   lub
obszarach,  na  których  obowiązują  ograniczenia  w  związku  z  wdrażaniem
Ramowej Dyrektywy Wodnej;

60%   kosztów  inwestycji  kwalifikującej  się  do  objęcia  pomocą,  realizowanej  przez
osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku
życia,  na  obszarach  górskich,  innych  obszarach  o  niekorzystnych  warunkach
gospodarowania,   obszarach   rolnych   objętych   siecią   NATURA   2000   lub
obszarach,  na  których  obowiązują  ograniczenia  w  związku  z  wdrażaniem
Ramowej Dyrektywy Wodnej;

75%   kosztów   inwestycji   kwalifikującej   się   do   objęcia   pomocą,   realizowanej
w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej - dotyczy umów
zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Finansowanie

Koszt całkowity: 4 449 830 000 EUR

Wydatki publiczne: 1 779 932 000 EUR
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy