PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

Płatności bezpośrednie 2008 r. - nowe zasady


1.Jednolita Płatność Obszarowa

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych zalicza się użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe plantacje oraz ogródki przydomowe.

Powierzchnia referencyjna ustalona dla jednolitej płatności obszarowej wynosi 14 337 000 ha.

Płatności przysługują do działek rolnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 0,1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Jednak w przypadku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania pewnego obszaru w ramach gruntów objętych grupą upraw, działka rolna jest ograniczona na podstawie tego konkretnego użytkowania. Grunty, które wymagają odrębnego zgłoszenia użytkowania obejmują: trwałe użytki zielone, ONW, obszary, na których jest realizowane przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt oraz obszary, na których prowadzona jest uprawa lnu lub konopi włóknistych.

Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa na grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja danego roku, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i kwalifikujące się do objęcia tą płatnością, jeżeli:

- w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
- wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami) przez rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
- został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2.Termin składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2008 roku

W 2008 roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:

1)jednolitą płatność obszarową (JPO);

2)krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych,

- płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,
- płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
- płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

3)płatność do upraw roślin energetycznych;

4)oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);

5)przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;

6)płatność cukrową;

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2008, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od 15 marca do 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., jednakże należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności (za wyjątkiem płatności cukrowej) rolnicy będą mogli składać do 31 maja 2008 r. Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2008 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

arimr.gov.pl
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy