PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

PROW Zalesianie
Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne


Od 1 sierpnia do 30 września można w 2008 r. składać wnioski o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek należy złożyć osobiście w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

Po raz pierwszy w tym roku Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I) oraz na zalesianie gruntów innych niż rolne (Schemat II). W 2007 r. przyjmowane były wnioski tylko na zalesianie gruntów rolnych.

POMOC MOŻE UZYSKAĆ:

- rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
-  grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;
-  jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

Pomoc na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

CEL REALIZACJI DZIAŁANIA

W Polsce występuje znaczny udział gruntów niskich klas bonitacyjnych, użytkowanych jako grunty rolne. Zalesienie takich gruntów podniesie ich wartość ekonomiczną, zwiększy udział lasów w globalnym bilansie węgla, a ściśle określone sposoby zakładania upraw leśnych i dobór gatunków drzew, wpłyną korzystnie na zwiększenie bioróżnorodności.

arimr.gov.pl
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy