PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

Renty Strukturalne 2008
Renty Strukturalne 2008
Od 30 czerwca 2008 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski od przyznanie renty strukturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013. Jest to już drugi nabór wniosków na to działanie z nowego PROW.

Przepisy dotyczące zasad i trybu przyznawania rent strukturalnych precyzyjnie określają, do kiedy można składać wnioski. W 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że rolnicy złożyli 7200 wniosków.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:

1.      ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

2.      prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat;

3.      przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:

    o  1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
    o   3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;

4.      został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5.      w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

    o        podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
    o        nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;

6.      zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

arimr.gov.pl
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy